باتری سهند ۲۰۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات آمپر : 200 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۱۷۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات آمپر : 170 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۱۵۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات آمپر : 150 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : شش ماهه - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۱۲۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات آمپر : 120 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۱۰۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات آمپر : 100 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : شش ماهه - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۹۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات آمپر : 90 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : شش ماهه - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۸۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۷۴ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات نوع : کوتاه - قطب : معکوس - آمپر : 74 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۷۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۷۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات نوع : کوتاه - قطب : معکوس - آمپر : 70 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۶۶۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۶۶ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات نوع : کوتاه - قطب : معکوس - آمپر : 66 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۵۹۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۶۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات نوع : کوتاه - قطب : معکوس - آمپر : 60 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۵۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۵۵ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات نوع : کوتاه - قطب : معکوس - آمپر : 55 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۴۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

باتری سهند ۵۰ آمپر
سهند (صبا باطری)

توضیحات نوع : کوتاه - قطب : معکوس - آمپر : 50 آمپر - تکنولوژی : خشک (اتمی) - گارانتی : یکساله - توضیحات : قیمت فوق با احتساب تحویل باطری کهنه هم آمپر می باشد

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا