سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۷۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۷۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۶۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۶۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 48*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۴۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۴۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۵۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 46*49 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۵۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۰۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۲۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۶۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۳۷۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 116*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۱۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 76*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۱۲۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 80*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : تک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۱۳۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 86*50 - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : دولگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک ظرفشویی گرانیتی جنرال مدل ۲۱۰
جنرال / فونیکس

ویژگی فنی نوع سینک : گرانیتی ایتالیایی - ابعاد سینک : 100*50 - تعداد لگن : یک لگن - عمق لگن : 20 سانت - توضیحات : در رنگ بندی های مختلف : سفید مرمر ، مرمر طلایی ، مشکی مرمر طلایی ، سفید ، نقره ای و…

۱۰ %
تخفیف

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G 820
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : سینک گرانیتی - ابعاد سینک : 20/5 * 49/5 * 114/5 سانتیمتر - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر مواد شوینده، مقاوم در برابر ضربه ظروف، مقاوم در برابر اشعه UV، ضد لک و جرم، مواد اولیه ساخت ایتالیا

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سینک گرانیتی گرانیکو مدل G 850
گرانیکو

ویژگی فنی نوع سینک : سینک گرانیتی - ابعاد سینک : ۵۰*۱۱۶ سانتی متر - جنس سینک : گرانیتی - تعداد لگن : 2 - عمق لگن : ۲۱ سانتی متر - لوازم سیفون : دارد - توضیحات : آنتی باکتریال و مقاوم در برابر تغییر رنگ و خط و خش

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۰۶۴۶۷۰